2014-05-018 Rev 0 Oath of Allegiance - Marriage

BI oath of allegiance for cancellation of alien registry by marriage

Your Browser Doesn't Support Canvas. Showing the Text Content of the PDF Instead: BI FORM 2014-05-018 Rev 0

This document may be reproduced and is NOT FOR SALE

OATH OF ALLEGIANCE FOR CANCELLATION
OF ALIEN REGISTRY BY MARRIAGE

In the matter of Cancellation of the Alien Registry
By reason of marriage to a Filipino citizen
REPUBLIC OF THE PHILIPPINES
CITY OF ___________________ } S.S.
___________________________}
OATH OF ALLEGIANCE
I, _____________________________, do solemnly swear (or affirm) that I renounce absolutely and forever all
allegiance and fidelity to any foreign prince, potentate, state or sovereignty, particularly to ________________________
of which I was a subject or citizen; I will support and defend the Constitution of the Republic of the Philippines and obey
the laws, legal orders and decrees promulgated by the duly constituted authorities of the Republic of the Philippines; I
hereby declare that I recognize and accept the supreme authority of the Republic of the Philippines and will maintain true
faith and allegiance thereto and that I impose this obligation upon myself voluntarily without mental reservation or purpose
of evasion.
SO HELP ME GOD.
__________________________________
Signature Over Printed Name of the Affiant

PANUNUMPA SA KATAPATAN
Ako si _______________________, ay taimtim na nanunumpa (o naninindigan) na lubusan kong tatalikuran
magpakailanman ang lahat ng katapatan ko sa sinumang banyagang hari, makapangyarihan, estado o kataastaasang
nakasasaklaw, at lalung-lalo na sa ___________________________ na dating nakasasaklaw sa akin bilang
nasasakupan o kanyang mamamayan na aking itataguyod at ipagtatanggol ang Saligang Batas ng Pilipinas at tatalima sa
angkin nitong mga batas, kautusang legal at mga dekretong pinaiiral ng mga sadyang itinakdang maykapangyarihan ng
Republika ng Pilipinas; at hinahayag ko sa pamamagitan nito na kinikilala ko at sumasailalim ako sa kataas-taasang
kapangyarihan ng Republika ng Pilipinas at mamamalaging tunay na matapat at nananalig dito, at kusa kong babalikatin
ang pananagutang ito ng walang anumang pasubali o hangaring umiwas.
KASIHAN NAWA AKO NG DIYOS.
____________________________________
Lagda sa Itaas ng Pangalan ng Sumusumpa

SUBSCRIBED AND SWORN to me before this ________day of ________________________, 20_____ at
_____________________________, Philippines.
Affiant with Passport/Government-issued ID/ACR No.
__________________ issued at _______________________ on _________________________.

Doc. No.: _____;
Page No.: _____;
Book No.: _____;
Series of 20____;

NOTARY PUBLIC
Until Dec. 31, 20 ___________
PTR No. _________________
_________________________

Page 1 of 1